PPZ System s.r.o. - zabezpe?ení vašeho majetku

PPZ SYSTEM, s.r.o., která nabízí bezpe?nostní systémy na bázi syntetické DNA, rozši?uje svoji nabídku o vnit?ní a vn?jší detekce a signalizující produkty. Tyto výrobky jsou alternativou tradi?ních kabelových bezpe?nostních systém? a mají vlastní napájení, stav komunikace a aktivace, upozorn?ní p?es mobilní telefon p?ímo uživateli kdekoliv v zemi.

Všechna naše detek?ní a signaliza?ní za?ízení používají nejmodern?jší technologie mobilní komunikace, jednoduše a snadno se instalují a používají bez ohledu na aplikace, bez nutnosti inženýr? nebo jiných kvalifikovaných lidí.

Banner

Jak si vybrat nejlepší mobilní, bezdrátové, GSM alarmy pro vaše pot?eby

Integrací GSM (Globální systém pro mobilní komunikaci) do bezpe?nostního sektoru došlo k zavedení n?kolika p?enosných, bezdrátových zabezpe?ovacích systém? na trh za posledních pár let. Rozsah t?chto systém? je od velmi základních, které pokryjí jednu oblast až po složit?jší, které pokryjí až 30 oblastí. Stejn? jako u mnoha jiných výrobk?, rozhodnutí o koupi a výb?ru je mnohem složit?jší.

Následující je pr?vodce pro každý ze systém?, které jsou v sou?asné dob? k dispozici na britském trhu v?etn? kvality, funk?nosti a náklad?.

Úvahy p?ed nákupem p?enosného, bezdrátového bezpe?nostního systému:

1. Budete používat systém intern? nebo extern??
2. Jak velikou oblast, budete pot?ebovat pokrýt? Pokud má systém pouze 1 PIR ?idlo, jeho rozsah je omezený.
3. Kolik samostatných oblastí budete pot?ebovat pokrýt, budou se dát p?ipojit k systému další PIR? N?které systémy umož?ují p?ipojit pouze jeden PIR senzory a jiné až 30.
4. Mohou být v této oblasti malá zví?ata jako myši, ptáky, lišky, ko?ky, psy, atd..? Pokud ano, zvolte ten PIR senzor, který poskytuje "imunitu malým zví?at?m".
5. Má být systém kompletn? bezdrátový? Ne všechny systémy jsou.
6. Jak dlouho bude systém fungovat na bateriích, pokud je bude nutné vym?nit? N?které systémy vydrží jen 1 m?síc.
7. Jak dlouho budou PIR senzory fungovat do vým?ny baterky? N?které 1 m?síc a další až 1 rok.
8. Pokud má být systém použit extern?, jsou PIR senzory extern? stanoveny? Pokud ne, m?že to vést k hodn? falešným aktivacím.

 

Zboží podle kategorie

Hlavní menu

Rychlý kontakt

PPZ System s.r.o.
018 55 Tuchyna 269
Slovenská Republika

00421 42 4492408 (Telefon)

00421 911 443 494 (mobil.)

www.ppzsystem.sk